Bolig- og erhvervsudvikling

Byerne og erhvervsområderne er under løbende forandring – og kloakforsyningen er i den forbindelse en vigtig funktion, hvor forsyningen sammen med kommune og bygherre skal planlægge den fremtidige kloakering for områderne.

I Kommuneplanen er det beskrevet, i hvilke områder man planlægger at bygge nye bolig- eller erhvervsområder – disse er indføjet i nærværende spildevandsplan som kloakoplande. Opstår der nye behov for bolig- eller erhvervsområder indføjes disse via tillæg til spildevandsplanen.

Områder, som er udlagt til byggemodning i Kommuneplanen, er registreret i Plandata.dk og kan desuden findes på Spildevandsplanens digitale kortbilag. 

Hvis jordbundsforholdene muliggør nedsivning på de enkelte ejendomme eller på andre måder kan udnyttes lokalt, så er det i mange tilfælde den mest hensigtsmæssige måde at håndtere regnvandet på. Dette kan aftales nærmere i de konkrete tilfælde.

Når et område skal byggemodnes, gælder en række principper for, hvordan kloakeringen af området skal foregå. Principperne er beskrevet i underafsnittet ”Princip for kloakering ved byggemodning”.

Der henvises desuden til Kalundborg Forsynings vejledning om byggemodninger og eventuel overtagelse af spildevand/kloakanlæg. 

Kalundborg forsyning kan hæve eksisterende kloakanlæg så de lever op til Spildevandskomiteens skrift 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn". Læs mere i afsnittet "Dimensionering af afløbssystemer".

Forsyningen kan desuden lave supplerende tiltag som beskrevet i "Omkostningsbekendtgørelsen".