Strategisk varmeplan for Kalundborg Kommune 2023

Den strategiske varmeplan 2023 tager afsæt i gældende lovgivning, nationale aftaler og mål samt kommunalbestyrelsens godkendte planer og strategier. Det konkrete afsæt for planen er ”Danmark kan mere II” hvor sigtet er at udfase gas til boligopvarmning frem mod 2028.

I Kalundborg Kommune er der følgende naturgasopvarmede boligområder:

 • Gørlev
 • Kirke-Helsinge
 • Sæby
 • Reerslev

Der arbejdes derfor hen imod en udfasning af naturgasforsyningen i disse områder inden udgangen af 2028, for at leve op til målsætningen i ”Danmark kan mere II”.

Den strategiske varmeplan blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 21. juni 2023. 

Beslutningen kan du finde her: Strategisk Varmeplan for Kalundborg Kommune -2023

Efter politisk godkendelse af den strategiske varmeplan, udarbejdes der varmeplaner for hver af de ovennævnte fire områder.

Disse varmeplanforslag vil indeholde forslag til hvilke energiforsyninger der kan erstatte den nuværende naturgasforsyning.

Sigtet for varmeplanforslagene for de fire områder, er at disse udarbejdes og politisk behandles inden udgangen af 2023.

Den strategiske varmeplan er ikke juridisk bindende for hverken fjernvarmeselskaber, gasselskaber eller elnetselskaber.

Derved er den strategiske varmeplan 2023 et vejledende politisk redskab, som sætter mål og retning, for en ønsket udvikling af varmeområdet i Kalundborg Kommune, som planlægningen frem mod 2030 vil tage udgangspunkt i.

Nedenfor kan du se et kort over fjernvarme- og naturgasområderne i Kalundborg Kommune.

Signaturforklaring til kortet

Rødt område: Naturgas i erhvervsområder – ikke omfattet af strategisk varmeplan

Grønt område: Eksisterende fjernvarme

Gult område: Eksisterende naturgasområder. Naturgasforsyning udfases og erstattes af anden varmeforsyning

Strategisk Strategisk Energiplan 2035 (2018) revideres

Kalundborg Kommunes Strategiske Energiplan som blev vedtaget i 2018 skal revideres.
På varmeforsyningsområdet er indsatserne for udfasning af gas blevet fremskyndet på grund af energiforsyningskrisen og klimakrisen.

I Klimahandlingsplanen Kalundborg 2050 er der et mål om at revidere den strategiske energiplan.

Klimahandlingsplanen kan du finde her: Kalundborg 2050

Den strategiske energiplan kan du finde her: Kalundborg Kommunes Strategiske Energiplan 2035

Den Strategiske Energiplans indsatser er vist nedenfor.

INDSATS

  • Udnytte overskudsvarme bedre, herunder se på mulighederne for energilagring
  • Understøtte fortsat udvikling af Kalundborg Symbiosis for øget ressourceoptimering
  • Etablere fjernkøling
  • Få flere boliger tilsluttet fjernvarmen og udvide fjernvarmeområder
  • Etablere energianlæg til fjernvarmeproduktion og elproduktion baseret på vedvarende energikilder
  • Energieffektivisere indenfor el- og varmeforbruget i samarbejde med erhvervslivet og borgere
  • Understøtte landsbysamfund udenfor fjernvarmeområderne i at skifte til bæredygtige opvarmningsformer
  • Udskifte oliefyr og elradiatorer til nærvarme, fjernvarme og varmepumper
  • Udnytte bioenergiressourcer bedre gennem øget tværkommunalt og regionalt samarbejde
  • Understøtte udfasning af fossile drivmidler i transportsektoren